Skoči na glavno vsebino

Statusi učencev

 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

POSTOPEK:

Ravnateljica seznani učence o pravicah in dolžnostih učencev glede statusov v mesecu septembru na krajšem sestanku. 

Starši izpolnijo vlogo in dokazilo o izpolnjevanju pogojev na spodaj priloženih obrazcih ter jo oddajo v tajništvu ali pri ravnateljici.

Potrdilo o izpolnjevanju obveznosti izda klub ali glasbena šola, če gre za status perspektivnega mladega umetnika.

Pred dodelitvijo statusa športnika, mora ravnateljica preveriti, ali je učenec/ka registriran pri nacionalni panožni zvezi.

Pred dodelitvijo statusa si mora ravnateljica pridobiti mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status na odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI OSNOVNE ŠOLE DOBRAVLJE

 

Obrazci:

VLOGA STATUS ŠPORTNIKA

DOKAZILO STATUS ŠPORTNIKA

VLOGA STATUS UMETNIKA

DOKAZILO STATUS UMETNIKA

Dostopnost