Skoči na glavno vsebino

Dvig digitalne kompetentnosti

Osnovna šola Dobravlje se je priključila razvojnemu projektu Dvig digitalne kompetentnosti, v sklopu katerega nameravamo razvijati digitalne kompetence tako pri zaposlenih kot pri učencih. Projekt na šoli vodi razvojni tim, ki organizira in vodi aktivnosti po navodilih in v sodelovanju s partnerji v projektu.  Vodja tima je Danica Krapež, ostali člani so: Darja Henigman, Jernej Hozjan, Klementina Lemut in ravnateljica Mirjam Kalin. Prve aktivnosti so se pričele že v mesecu maju 2022,  intenzivno pa se bodo aktivnosti nadaljevale v šolskem letu 2022/23.

V projektu sodelujejo:

  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo (poslovodeči partner),
  • Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES (konzorcijski partner) in
  • 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov s področja osnovnošolskega, srednješolskega, glasbenega izobraževanja in dijaških domov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta:

  • Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.
  • Razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v šoli ter spodbujanje strokovnih delavcev za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok /učencev, dijakov).

 

DejavnostI:

  • Vsak zavod bo izdelal lastno digitalno strategijo razvoja digitalne kompetentnosti. Strategija bo izdelana na osnovi analize stanja, ki je bila opravljena s pomočjo vprašalnika SELFIE. Vključevala bo izobraževalne aktivnosti skozi celo šolsko leto za strokovne delavce, te pa se bo vnašalo v pouk.
  • Na voljo bo podporno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe.
  • Vzpostavljene bodo učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj šole in prenos na ostale šole.
  • Izdelan bo priročnik za dvig digitalnih kompetenc na šoli.

 

Na OŠ Dobravlje so bile opravljene sledeče aktivnosti:

  • Projektni tim se je udeležil izobraževanj v spletni učilnici.
  • Strokovni delavci in učenci zadnjega triletja so izpolnjevali vprašalnik SELFIE za analizo stanja. Rezultati so pokazali, da so pogledi vodstva šole, strokovnih delavcev in učencev zelo podobni in da skorajda ni odstopanj.
  • Sledili sta dve delavnici za strokovne delavce. V začetku julija je bila izvedena delavnica za celoten učiteljski zbor, kjer je bila najprej predstavljena analiza rezultatov vprašalnika SELFIE, nato pa so strokovni delavci podali predloge za aktivnosti v naslednjem šolskem letu.
  • Naslednja delavnica za učiteljski zbor bo potekala avgusta, ko bodo strokovni delavci sodelovali pri oblikovanju akcijskega načrta.

Osnovna šola Dobravlje je imela razvojno prioriteto dvig digitalnih kompetenc določeno že v okviru razvojnega projekta Integrirano vodenje v šolski praksi. Pomemben dosežek je predstavljalo razvijanje digitalnih kompetenc po vertikali. Vključitev v projekt Dvig digitalne kompetentnosti tako predstavlja možnost, da se zastavljeni cilji nadgrajujejo, širijo in izboljšujejo.

 

8.7.2022

 

Dostopnost