Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti 24/25

 • Kaj so izbirni predmeti?
 • OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. do 9. razred)
 • Kaj lahko učenec izbira?
 • Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
 • Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
 • Zamenjava izbirnega predmeta
 • Postopek izbire
 • Seznam ponujenih obveznih izbirnih predmetov (7. do 9. razred)
 • Opisi obveznih izbirnih predmetov
 • NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4. do 9. razred)
 • Postopek prijave
 • Zamenjava neobveznega izbirnega predmeta
 • Opisi neobveznih izbirnih predmetov

Kaj so izbirni predmeti?

V osnovni šoli se poleg predmetov, ki so predpisani s predmetnikom, izvajajo tudi izbirni predmeti. Seznam izbirnih predmetov je zelo širok. Šola se odloči za ponudbo tistih, za katere meni, da so učencem najbližji, ob tem pa upošteva tudi kadrovske in materialne pogoje, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje tega dela programa šole.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Na Osnovni šoli Dobravlje se trudimo, da je ponudba izbirnih predmetov raznolika, saj s tem omogočamo pri učencih pridobivanje znanja s tistih področij, ki jih zanimajo in so jim zagotovo najljubša.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z učitelji ali svetovalno službo.

Svetovalna služba Osnovne šole Dobravlje


Obvezni izbirni predmeti (7. – 9. razred)

Šola ponudi izbirne predmete iz naravoslovja in družboslovja. K obveznim izbirnim predmetom se vključujejo učenci od 7. do 9. razreda. Izbirni predmeti so lahko:

 • Triletni: Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje. V ta sklop spadajo tuji jeziki.
 • Triletni predmeti, lahko tudi krajši: Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem prve stopnje izbirnega predmeta pa lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.
 • Enoletni predmeti, vezani na razred: Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti, ki so vezani na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.
 • Enoletni predmeti: Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmet. Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu, vendar samo enkrat v času šolanja.

Kaj lahko učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah: 3 predmete, če so enourni oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen tujega jezika, ki je na urniku dve uri tedensko. Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe zaključni oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo.


Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (delno ali v celoti). O oprostitvi odloči ravnateljica.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.


——

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

——

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V začetku septembra  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor,  da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta.


Postopek izbire

 • marec, april– roditeljski sestanki za starše
 • marec, april –  izpeljava izbirnega postopka – elektronska prijava
 • maj – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij – usklajevanje in dokončno oblikovanje skupin

Postopek prijave

Postopek prijave k izbirnim predmetom za naslednje šolsko leto bo potekal v mesecu aprilu, saj je potrebno oblikovati skupine izbirnih predmetov že pred zaključkom tega šolskega leta. Postopek prijave bo potekal elektronsko.

V primeru težav pri prijavi se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Mojco Marinič (e-naslov: mojca.marinic@os-dobravlje.si).

Prijave morate oddati starši vseh učencev od 6. do 8. razreda.

PRIJAVA JE MOGOČA OD 11. 4. DO 21. 4. 2024. Po tem datumu bo postopek prijave zaprt.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov: Obvezni

Navodila za prijavo se nahajajo spodaj:

Navodila-obvezni-predmeti-eAsistent

Video navodila za izbiro obveznih izbirnih predmetov


Neobvezni izbirni predmeti (4. – 9. razred)

Učenci od 4. do 9. razreda se lahko vključijo k pouku neobveznih izbirnih predmetov, in sicer:

– učenci od 4. do 6. razreda k pouku italijanščine, računalništva in tehnike

– učenci od 7. do 9. razreda pa k pouku italijanščine.

Pomembna razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti je v tem, da učenci neobvezne izbirne predmete lahko izberejo ali ne. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko (tuji jezik – dve uri tedensko, vsi ostali predmeti – ena ura tedensko). Če se odločijo za tuji jezik, lahko izberejo le ta predmet.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Od 7. razreda dalje se lahko učenci odločijo tako za obvezni izbirni predmet iz tujega jezika (dve uri), kot tudi za neobvezni tuji jezik (dve uri), pri čemer gre lahko tudi za isti tuji jezik. Načrt obveznega tujega jezika se razlikuje od učnega načrta neobveznega.

Zamenjava neobveznega izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V začetku septembra lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. Izpis iz predmeta ni mogoč.


Postopek izbire

 • marec, april – roditeljski sestanki za starše
 • marec, april –  izpeljava izbirnega postopka – elektronska prijava
 • maj – oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij – usklajevanje in dokončno oblikovanje skupin

Postopek prijave

Postopek prijave k neobveznim izbirnim predmetom za naslednje šolsko leto bo potekal v mesecu aprilu, saj je potrebno oblikovati skupine izbirnih predmetov že pred zaključkom tega šolskega leta. Prijava bo potekala elektronsko preko eAsistenta za starše.

Prijave morate oddati starši vseh učencev od 3. do 5. razreda, tudi tisti, katerih otroci v prihodnjem šolskem letu ne bodo obiskovali neobveznih izbirnih predmetov (v tem primeru v prijavi označite, da otrok ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov).

V primeru težav pri prijavi se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Mojco Marinič (e-naslov: mojca.marinic@os-dobravlje.si)

PRIJAVA JE MOGOČA OD 11. 4. DO 21. 4. 2024. Po tem datumu bo postopek prijave zaprt

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov: Neobvezni

Navodila za prijavo se nahajajo spodaj:

Navodila-obvezni-predmeti-eAsistent

Video navodila za izbiro obveznih izbirnih predmetov


Dostopnost