Pričenja se novo šolsko leto 2020/21

                                                                                                                                     Dobravlje, 28. avgust 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Te dni se na šoli intenzivno pripravljamo, da vas prvega septembra ponovno sprejmemo v šolskih prostorih. Da bo pouk na začetku šolskega leta potekal bo modelu B, ste verjetno že slišali iz medijev. O modelih, ki se bodo morda odvili med šolskim letom, lahko več preberete v posebni publikaciji, ki se nahaja na povezavi:

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=300

V nadaljevanju vam podajamo nekaj najpomembnejših informacij o tem, kako bomo model B lahko uresničevali na OŠ Dobravlje in podružničnih šolah. Vse podrobnosti glede razporeda učilnic, preživljanja odmorov, garderob in prevozov za posamezno lokacijo pa se nahajajo v priponkah.

Organizacija pouka na matični šoli Dobravlje

Organizacija pouka na PŠ Črniče

Organizacija pouka na PŠ Skrilje

Organizacija pouka na PŠ Vipavski Križ

Organizacija pouka na PŠ Vrtovin

V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci, ki v zadnjih 14 dnevih niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, jim ni bila odrejena karantena in jim v zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije. Prosimo vas, da več o tem preberete v obvestilu za starše, ki so ga pripravili na MIZŠ in ga najdete na tej povezavi.

V šolo pridejo vsi učenci po običajnih urnikih. Izjema so prvošolčki, ki jih prvi dan v šolo pripeljejo starši v skladu z vabilom in obvestilom, ki so ga posredovale razredničarke.

Urnika za prvi šolski dan je na tej povezavi. Urnik za šolsko leto bo viden v -e-asistentu.

Pouk bo organiziran podobno kot ob zaključku šolskega leta. Vsi učenci bodo imeli matične učilnice, oddelki se med seboj ne bodo mešali razen pri razširjenem programu (izbirni predmeti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti).

Podobno kot junija bodo učenci vstopali v šolo na ločenih vhodih, kjer je to mogoče. Mesto vstopa za vaš oddelek je navedeno v priloženem dokumentu o organizaciji na posamezni lokaciji. 

V mesecu septembru se učenci na matični šoli v Dobravljah ne bodo preobuvali, temveč bodo odšli neposredno v učilnice, kjer bo potekal pouk. Prvi šolski dan bodo petošolce in šestošolce ob prihodu avtobusov pričakali razredniki in jih povedli v telovadnico, kjer bo samo zanje krajši program. Ostalim učencem bomo letos dobrodošlico izrekli v učilnicah.

Posebno pozornost bomo namenili higieni rok in kašlja. Razkuževanje rok poteka ob vstopu v šolo.

 V vseh skupnih prostorih (hodniki, avle, jedilnica, sanitarije, garderobe) je potrebno nositi masko, ki jo prinesejo učenci od doma. Med samim poukom, ko so v učilnici učenci enega oddelka, maska ni potrebna. Ko se gibljemo po hodnikih upoštevamo desno pravilo.

PREVOZI:

Vsi učenci si morajo ob vstopu v avtobus ali šolski kombi razkužiti roke. Obvezno morajo nositi tudi maske. Novost je, da so lahko vsi sedeži v kombijih in avtobusih zasedeni.

Urnik prevozov – kombi

Urnik prevozov – avtobusi

Urnik prevozov – avtobusi za podružnice

KOSILO: Učenci, ki bodo na kosilu že prvi šolski dan, o tem obvestijo razrednika. Prav tako obvestijo razrednika, katere dneve bodo prejemali kosilo med šolskim letom. Starše opozarjamo, da je šolsko prehrano (malico, kosilo ) v primeru odsotnosti potrebno odjaviti do 8.00. Podrobnosti o odjavi se nahajajo pod zavihkom šolska prehrana.

Prvi šolski dan za vse nas pomeni najprej in predvsem ponovno veselo snidenje. Učence bomo seznanili s potekom pouka v drugačnih razmerah, v septembru pa jih bomo opolnomočili z znanjem, ki bo koristno v primeru, da bi kasneje bilo potrebno izvajati pouk na daljavo za posamezne oddelke.

V upanju, da prav vsi ostanemo čim dlje zdravi, vas prijazno pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Rokovnik poklicna orientacija

 

Program dela poklicne orientacije

SEPTEMBER

– uvodni pogovori z učenci o izbiri poklica

– izpolnjevanje Hollandovega vprašalnika poklicnih interesov

OKTOBER

– seznanjanje učencev s poklici, pogoji šolanja,… (poteka celo šolsko leto)

– ogled filmov Zaposlitvenega bazarja – predstavitve šol v naši regiji

– izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

NOVEMBER

– sestanek komisije za poklicno usmerjanje

– začetni razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

DECEMBER

– dnevi odprtih vrat na srednjih šolah v naši regiji

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

JANUAR

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– roditeljski sestanek

FEBRUAR

– objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

– informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih (12. in 13. 2. 2021)

MAREC

– prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (do 4. 3. 2021)

-opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (med 11. in 20. 3. 2021)

– prijavljanje učencev na izbrano srednjo šolo (do 2. 4. 2021)

APRIL

– objava številčnega stanja prijav na internetu (8. 4. 2021 do 16.00)

– svetovanje učencem, ki imajo manjše možnosti za sprejem na šole z omejitvijo vpisa

– možnost prenosa prijav (do 22. 4. 2021)

MAJ

– nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli iz slovenščine (4. 5. 2021), matematike (6. 5. 2021) in angleščine (10. 5. 2021),

– obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa  (27. 5. 2021)

JUNIJ

– učenci nesejo dokumente na srednje šole, ki nimajo omejitve ter se vpišejo (med 16. in 21. 6. 2021)

– srednje šole z omejitvijo vpisa izberejo najboljše kandidate in to objavijo na oglasnih deskah šol

– učenci, ki so sprejeti na šolo z omejitvijo vpisa, se vpišejo, ostali gredo v nadaljnji postopek izbire (2. krog, ki se zaključi 30. 6. 2021)

Pomembne informacije:

V primeru omejitev vpisa v srednješolske programe se izberejo kandidati na podlagi razvrstitve z uporabo točk:

– upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Svetovalna služba

V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole.

V šolski svetovalni službi sta psihologinja ga. Izabel Hreščak in socialna pedagoginja ga. Ana Kalin.

Psihologinja vodi vpis otrok v prvi razred, sodeluje z zunanjimi institucijami, organizira in vodi preventivne. Socialna pedagoginja pomaga učencem z učnimi težavami.

Temeljna naloga psihologinje je, da se s pomočjo svetovalnega odnosa vključuje v razreševanje pedagoških vprašanj učencev, staršev in učiteljev. Psihologinja seznanja učence z nacionalnimi preizkusi znanja, vodi poklicno orientacijo, identificira nadarjene učence, vodi vpis v 1. razred in  ureja povezavo šole z zunanjimi institucijami.

Svetovalna služba – delo z nadarjenimi učenci oz.  nekaj o nadarjenih učencih Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s Konceptom odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z učenci OŠ.
Učenci so najprej evidentirani. Postopek identifikacije je naslednja faza. Vključuje naslednja merila: ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.
Z rezultati identifikacije se v nadaljevanju seznani starše in učence ter se pridobi njihovo mnenje. Sledi še zadnja faza koncepta – delo z nadarjenimi učenci. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo nadarjeni učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, različnih tekmovanjih, interesnih dejavnostih, z vključevanjem v dodatni pouk in izbirne predmete. Nekaterim nadarjenim učencem bomo omogočili sodelovanje v mednarodni izmenjavi. Aktualno ponudbo in možnosti za nadarjene učence bomo poskušali dopolniti z dodatnimi dejavnostmi. Identifikacija nadarjenosti ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite.
Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija, ki pravi da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447).
Na tej definiciji je oblikovan Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Delo z nadarjenimi v osnovni šoli je pomembno. Veliko časa je bilo delo z visoko sposobnimi v šolski praksi potisnjeno v ozadje. O nadarjenih v šoli nismo govorili in jim nismo posvečali posebne pozornosti. Pri pouku se je izvajala notranja diferenciacija, obiskovali so dodatni pouk, bili aktivni pri raznih krožkih, se izpopolnjevali pri tujem jeziku. V šolskem prostoru je vladalo prepričanje, da se visoke sposobnosti in zmožnosti razvijajo naravno, brez zunanje pomoči in vplivov.
Razvoj družbe pričakuje in zahteva od šole, da učencem nudi možnosti za optimalni razvoj. Sodelovanje med šolo in starši je pri tem zelo pomembno. Šola ni dolžna samo izobraževati, temveč tudi vzgajati zdrave osebnosti. Izobraževanje nadarjenih mora biti usklajeno z njihovimi intelektualnimi kot tudi socialnimi in čustvenimi lastnostmi. Kot vsi učenci, tudi nadarjeni učenci ne morejo doseči svojih potencialov, če ni poskrbljeno za primerno okolje. V skladu s holističnim modelom nadarjenosti ne smemo razvijati samo kognitivnih, ampak tudi nekognitivne osebnostne komponente nadarjenih.

POMOČ UČENCEM

Kadar otrok ni sam kos učenju, če prihaja v spore s sošolci ali učitelji, mu je na šoli v pomoč socialna pedagoginja, njeno področje dela je tudi sodelovanje pri organizaciji izbirnih predmetov.

Socialna pedagoginja opravlja delo s krajšim delovnim časom in je  dosegljiva ob torkih in ob četrtkih od 7.00 do 15.00 Psihologinja je na šoli vsak delovni dan in je dosegljiva  od 7.00 do 15.00 ure.

Delo z učenci s posebnimi potrebami izvajajo specialne pedagoginje Mateja Božič, Irena Štrancar in Helena Rebek.

Informacije v zvezi s štipendijami:

-Državne štipendije

Vlogo za državno štipendijo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo.

Učenci naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Več informacij glede potrebnih pogojev, višine državne štipendije in dodatkov, trajanju štipendiranja, najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

– Zoisove štipendije

V mesecu juniju 2020 bo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (http://www.sklad-kadri.si/) javni poziv za Zoisove štipendije. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma prejemanja Zoisove štipendije.

Nov pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ul. RS, št. 35/2014) najdete na spletnem naslovu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474&part=&highlight=Pravilnik+o+dodeljevanju+Zoisovih+%C5%A1tipendij.

– Kadrovske štipendije

Učenci se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih

  • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

– Štipendije za deficitarne poklice

Javni poziv bo objavljen v mesecu juniju na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Tam si boste lahko ogledati tudi letošnji nabor deficitarnih poklicev.

Še nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo informacije, nasvete in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujete.

TOM– telefon otrok in mladostnikov
Tel.: 116 111 – brezplačni klic vsak dan od 12.00 do 20.00 ure. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo težave.TOM – spletna klepetalnica  www.e-tom.siTOM – elektronska pošta tom@zpm.si

Spletna svetovalnica To sem jaz     www.tosemjaz.net

Ambulanta za zdravljenje odvisnosti, Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
tel.: 05 338 32 65

Center za mentalno zdravje (za vse, ki bi radi prekinili z drogo)
tel.: 01 587 49 00 – od 9.00 do 9.30 in 13.00 do 13.30

Krizni center 10-ka, Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18/b
tel.: 08 20 52 460, mobi: 051 635 115, e-mail: kc-ng@gov.si

Združenje proti spolnemu zlorabljanju
tel.: 080 28 80, ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 17.00, sreda  od 9.00 do 19.00, petek od 9.00 do 15.00

Svetovalnica za motnje hranjenja Muza
tel.: 01 425 03 38, dežurni telefon 040 800 524, sreda med 14.00 in 15.00 uro