Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši.

Pošiljamo vam podrobnosti glede izvajanja samotestiranja v osnovni šoli za učence 7., 8. in 9. razreda. Vse ostale informacije glede organizacije pouka bodo objavljene na spletni strani šole najkasneje v torek zjutraj.

Zakaj samotestiranje

Samotestiranje je presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih učencev in dijakov ter učencev in dijakov v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Kdo izvaja samotestiranje

Učenci 7. 8. in 9. razreda ter dijaki izvajajo samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih na domu.

NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Samotestiranje je brezplačno. Učencu ali dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec. Lekarne bodo izdajale teste staršem ali zakonitim zastopnikom učenca po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Teste boste prevzeli za vsak mesec posebej. Testi bodo na voljo v lekarnah od 30. 8. 2021.

Samotestestiranje se ne izvaja

Samotestiranja ne izvedejo učenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

Pogoj za samotestiranje doma

Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec ali dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

Pozitivni rezultat samotestiranja

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca oziroma dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starši ali zakoniti zastopniki, oziroma dijaka. Učenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja

O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca oziroma dijak obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

Negativni rezultat samotestiranja

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

Ravnanje ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca oziroma dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte učenca oziroma dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Vsebino smo povzeli iz okrožnice MIZŠ in Pravilnika o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Dodatne informacije o samotestiranju: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

Povezava do pravilnika: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2761/pravilnik-o-nacinu-izvajanja-samotestiranja-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-ucence-in-dijake

Veselimo se že pričetka novega šolskega leta. V upanju, da bo čim bolj zdravo in uspešno  vas prijazno pozdravljamo.

Veselimo se že pričetka novega šolskega leta. V upanju, da bo čim bolj zdravo in uspešno  vas prijazno pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost