Skoči na glavno vsebino

Občina Ajdovščina je na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) z Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, podpisala Sporazum o odpustu dolgov in tako postala podpornik projekta odpusta dolgov.

V projekt so vključeni vsi javni vrtci in osnovne šole, katerih občina ustanoviteljica je med podporniki projekta. Tudi naš zavod je pristopil k odpustu dolgov.

Sam postopek odpusta dolga posameznim dolžnikom se začne samo na podlagi vloge dolžnika, ki jo dolžnik predloži vsakemu od upnikov, kjer ima dolg. Vloga oziroma predlog za odpis dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu, ki je dosegljiv na naši spletni strani, kot tudi na spletni strani Občine Ajdovščina, MDDSZ, obrazce pa lahko prevzamete tudi na Centru za socialno delo, Rdečem Križu, Karitasu. Predlog lahko prinesete osebno ali pošljete po pošti. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. 10. 2015; oddana mora biti osebno ali oddana po pošti (elektronskih vlog ne bomo upoštevali).

Odpiše se lahko dolg zaradi neplačane prehrane v osnovnih šolah in pod pogojem da je zapadel do 31. 12. 2013.

Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom oziroma dolžnicam, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Dodatno se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

V kolikor bo osnovna šola posameznemu dolžniku odobril odpust dolga, morata osnovna šola in dolžnik najkasneje do 31. 1. 2016 skleniti dogovor o odpustu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpustil.

Vse dodatne informacije glede projekta odpusta dolgov so dostopne na spletni strani Paket pomoči: www.paketpomoci.si.

Vloga: Predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga za podjetja / vrtce / osnovne šole

 

 

 

 

 

 

Dostopnost