Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

 Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku, iz katere je razvidno, da povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. Pri subvencioniranju šolske malice ni sprememb.

Kot je že ustaljena praksa, staršem ni potrebno vlagati posebnih vlog za subvencioniranje šolske prehrane in dokazil na šolo, saj bo šola sama pridobila podatke o upravičenosti iz centralne evidence, kjer je razvidna uvrstitev v dohodkovni razred, opredeljen v odločbi o otroškem dodatku. Staršem je potrebno pri uveljavljanju pravice do subvencije šolske prehrane le spremljati veljavnost odločbe o otroškem dodatku in pravočasno vložiti novo vlogo na pristojni CSD.

Hkrati vas vljudno prosimo, da v primeru odsotnosti otroka obroke pravočasno odjavljate (v skladu s Pravili šolske prehrane OŠ Dobravlje). Če obrok ni pravočasno odjavljen, je potrebno plačati polno ceno obroka. Prehrano (malico, kosilo) je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije šolske prehrane. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

Za dodatne informacije v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

Lep pozdrav.

Pripravila: Ana Kalin, šolska svetovalna delavka                                                                 Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Dostopnost