Skoči na glavno vsebino

Rokovnik poklicna orientacija

Program dela poklicne orientacije

SEPTEMBER

– uvodni pogovori z učenci o izbiri poklica

– izpolnjevanje Hollandovega vprašalnika poklicnih interesov

– obisk Incastre (20. 9. 2022)

OKTOBER

– seznanjanje učencev s poklici, pogoji šolanja,… (poteka celo šolsko leto)

– obisk Zaposlitvenega bazarja – predstavitve šol v naši regiji (20. 10. 2022)

– izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

NOVEMBER

– sestanek komisije za poklicno usmerjanje

– začetni razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

DECEMBER

– dnevi odprtih vrat na srednjih šolah v naši regiji

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

JANUAR

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– roditeljski sestanek

FEBRUAR

– objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

– informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih (17. in 18. 2. 2023)

MAREC

– prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (do 2. 3. 2023)

-opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (med 10. in 20. 3. 2023)

– prijavljanje učencev na izbrano srednjo šolo (do 3. 4. 2023)

APRIL

– objava številčnega stanja prijav na internetu (7. 4. 2023, do 16. ure)

– svetovanje učencem, ki imajo manjše možnosti za sprejem na šole z omejitvijo vpisa

– možnost prenosa prijav (do 24. 4. 2023, do 14. ure)

MAJ

– nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli iz slovenščine (4. 5. 2023), matematike (8. 5. 2023) in glasbene umetnosti (10. 5. 2023),

– obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa (do 29. 5. 2023)

JUNIJ

– učenci nesejo dokumente na srednje šole, ki nimajo omejitve ter se vpišejo (med 16. in 23. 6. 2023)

– srednje šole z omejitvijo vpisa izberejo najboljše kandidate in to objavijo na oglasnih deskah šol

– učenci, ki so sprejeti na šolo z omejitvijo vpisa, se vpišejo, ostali gredo v nadaljnji postopek izbire (2. krog) (23. 6. 2023)

Pomembne informacije:

V primeru omejitev vpisa v srednješolske programe se izberejo kandidati na podlagi razvrstitve z uporabo točk:

– upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Svetovalna služba

V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole.

V šolski svetovalni službi sta psihologinji Izabel Hreščak in Mojca Marinič.

Psihologinja vodi vpis otrok v prvi razred, sodeluje z zunanjimi institucijami, organizira in vodi preventivne dejavnosti. Socialna pedagoginja pomaga učencem z učnimi težavami ter ureja socialno-ekonomsko področje (subvencioniranje šole v naravi, letovanj, pomoč učencem v socialno-ekonomskih stiskah, …).

Temeljna naloga psihologinje je, da se s pomočjo svetovalnega odnosa vključuje v razreševanje pedagoških vprašanj učencev, staršev in učiteljev. Psihologinja seznanja učence z nacionalnimi preizkusi znanja, identificira nadarjene učence, vodi vpis v 1. razred in  ureja povezavo šole z zunanjimi institucijami.

Svetovalna služba – delo z nadarjenimi učenci oz.  nekaj o nadarjenih učencih

Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s Konceptom odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z učenci OŠ.
Učenci so najprej evidentirani. Postopek identifikacije je naslednja faza. Vključuje naslednja merila: ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat. Z rezultati identifikacije se v nadaljevanju seznani starše in učence ter se pridobi njihovo mnenje. Sledi še zadnja faza koncepta – delo z nadarjenimi učenci. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo nadarjeni učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, različnih tekmovanjih, interesnih dejavnostih, z vključevanjem v dodatni pouk in izbirne predmete.  Aktualno ponudbo in možnosti za nadarjene učence bomo poskušali dopolniti z dodatnimi dejavnostmi. Identifikacija nadarjenosti ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite.

Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija, ki pravi, da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447). Na tej definiciji je oblikovan Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci.

Delo z nadarjenimi v osnovni šoli je pomembno. Veliko časa je bilo delo z visoko sposobnimi v šolski praksi potisnjeno v ozadje. O nadarjenih v šoli nismo govorili in jim nismo posvečali posebne pozornosti. Pri pouku se je izvajala notranja diferenciacija, obiskovali so dodatni pouk, bili aktivni pri raznih krožkih, se izpopolnjevali pri tujem jeziku. V šolskem prostoru je vladalo prepričanje, da se visoke sposobnosti in zmožnosti razvijajo naravno, brez zunanje pomoči in vplivov.
Razvoj družbe pričakuje in zahteva od šole, da učencem nudi možnosti za optimalni razvoj. Sodelovanje med šolo in starši je pri tem zelo pomembno. Šola ni dolžna samo izobraževati, temveč tudi vzgajati zdrave osebnosti. Izobraževanje nadarjenih mora biti usklajeno z njihovimi intelektualnimi kot tudi socialnimi in čustvenimi lastnostmi. Kot vsi učenci, tudi nadarjeni učenci ne morejo doseči svojih potencialov, če ni poskrbljeno za primerno okolje. V skladu s holističnim modelom nadarjenosti ne smemo razvijati samo kognitivnih, ampak tudi nekognitivne osebnostne komponente nadarjenih.

POMOČ UČENCEM

Kadar otrok ni sam kos učenju, če prihaja v spore s sošolci ali učitelji, mu je na šoli v pomoč psihologinja Mojca Marinič. Njeno področje dela je tudi sodelovanje pri organizaciji izbirnih predmetov in poklicno orientacijo.

Psihologinji sta na šoli vsak delovni dan in sta dosegljivi  od 7.00 do 15.00

Delo z učenci s posebnimi potrebami izvajajo specialne pedagoginje Mateja Božič, Irena Štrancar in Helena Rebek, logopedinja Martina Curk in socialna pedagoginja Andreja Fak.

Na šoli je v deležu zaposlena tudi logopedinja Marjana Tomažič, ki pomaga otrokom z govornimi težavami.

Informacije v zvezi s štipendijami:

-Državne štipendije

Vlogo za državno štipendijo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo.

Učenci naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Več informacij glede potrebnih pogojev, višine državne štipendije in dodatkov, trajanju štipendiranja, najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

– Zoisove štipendije

V mesecu juniju 2023 bo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (http://www.sklad-kadri.si/) javni poziv za Zoisove štipendije. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma prejemanja Zoisove štipendije.

Nov pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ul. RS, št. 35/2014) najdete na spletnem naslovu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474&part=&highlight=Pravilnik+o+dodeljevanju+Zoisovih+%C5%A1tipendij.

– Kadrovske štipendije

Učenci se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih

 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

– Štipendije za deficitarne poklice

Javni poziv bo objavljen v mesecu juniju na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Tam si boste lahko ogledati tudi letošnji nabor deficitarnih poklicev.

Še nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo informacije, nasvete in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujete.

TOM– telefon otrok in mladostnikov
Tel.: 116 111 – brezplačni klic vsak dan od 12.00 do 20.00 ure. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo težave.TOM – spletna klepetalnica  www.e-tom.siTOM – elektronska pošta tom@zpm.si

Spletna svetovalnica To sem jaz     www.tosemjaz.net

Ambulanta za zdravljenje odvisnosti, Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
tel.: 05 338 32 65

Center za mentalno zdravje (za vse, ki bi radi prekinili z drogo)
tel.: 01 587 49 00 – od 9.00 do 9.30 in 13.00 do 13.30

Krizni center 10-ka, Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18/b
tel.: 08 20 52 460, mobi: 051 635 115, e-mail: kc-ng@gov.si

Združenje proti spolnemu zlorabljanju
tel.: 080 28 80, ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 17.00, sreda  od 9.00 do 19.00, petek od 9.00 do 15.00

Svetovalnica za motnje hranjenja Muza
tel.: 01 425 03 38, dežurni telefon 040 800 524, sreda med 14.00 in 15.00 uro

NPZ 2019

Spoštovani!

V mesecu maju na osnovnih šolah poteka nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence šestih in devetih razredov. Nacionalni preizkusi znanja so za učence obvezni.

Datumi NPZ: 

– 7. maj 2019: slovenščina (6. in 9. razred)

– 9. maj 2019: matematika (6. in 9. razred)

– 13. maj 2019: angleščina (6. in 9. razred)

Cilji NPZ-ja so:

 • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
 • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju učnih načrtov,
 • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
 • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov

Vpogledi in poizvedbe ter obvestila

Za posamezne predmete bodo vpoglede opravili učitelji z učenci skupaj na šoli. Starši do dosežkov svojih otrok lahko dostopajo s šifro učenca in njegovo številko EMŠO na spletni strani https://npz.ric.si. V kolikor želijo starši vpogled na šoli, prosimo, da se za to prijavijo pri učitelju, ki predmet poučuje.

deveti razred

 • 3. 6. 2019 → na šoli za učence, starši po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 4. 6. 2019 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 5. 6. 2019 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 6. 6. 2019 → ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu (do 12. ure)

 

 • 14. 6. 2019 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 19. 6. 2019→ zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ
 • 21. 6. 2019 → zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta.

 

 1. razred
 • 6. 6.  2019 na šoli za učence, starši po dogovoru, ravnatelj vnese poizvedbe na eRicu
 • 7. 6. 2019 na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese v program poizvedbe
 • 10. 6. 2019 → na šoli za učence in za starše po dogovoru, ravnatelj vnese v program poizvedbe ravnatelj vnese v program poizvedbe
 • 11. 6. 2019 → ravnatelj vnese v program poizvedbe (do 12. ure)

 

 • 24. 6. 2019 → razdelitev obvestil o dosežkih učencem
 • 28. 6. 2019 → zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ

 

Učencem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Sprememba subvencije za šolsko kosilo

Spoštovani starši!

 Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku, iz katere je razvidno, da povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. Pri subvencioniranju šolske malice ni sprememb.

Kot je že ustaljena praksa, staršem ni potrebno vlagati posebnih vlog za subvencioniranje šolske prehrane in dokazil na šolo, saj bo šola sama pridobila podatke o upravičenosti iz centralne evidence, kjer je razvidna uvrstitev v dohodkovni razred, opredeljen v odločbi o otroškem dodatku. Staršem je potrebno pri uveljavljanju pravice do subvencije šolske prehrane le spremljati veljavnost odločbe o otroškem dodatku in pravočasno vložiti novo vlogo na pristojni CSD.

Hkrati vas vljudno prosimo, da v primeru odsotnosti otroka obroke pravočasno odjavljate (v skladu s Pravili šolske prehrane OŠ Dobravlje). Če obrok ni pravočasno odjavljen, je potrebno plačati polno ceno obroka. Prehrano (malico, kosilo) je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije šolske prehrane. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

Za dodatne informacije v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

Lep pozdrav.

Pripravila: Ana Kalin, šolska svetovalna delavka                                                                 Mirjam Kalin, ravnateljica

 

 

Nacionalno preverjanje znanja 2016

Spoštovani starši, dragi učenci,

kot ste bili obveščeni, v mesecu maju poteka na osnovnih šolah nacionalno preverjanje znanja za učence šestega in devetega razreda. Nacionalno preverjanje znanja je za te učence obvezno.

Zaradi lažje organizacije spodaj objavljamo najpomembnejše datume, ki se nanašajo na izvedbo NPZ in vpoglede za učence in starše. (več …)

Dostopnost