Skoči na glavno vsebino

Informacije ob začetku šolskega leta 2021/22

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Izteka se čas počitnic med katerimi ste si, upamo, dodobra oddahnili. Prostočasne aktivnosti, ki se jim posvečamo  julija in avgusta, so letos obogatili izjemni rezultati naših športnikov na Olimpijskih igrah. Pokazali so nam, da z vztrajnim delom, sodelovanjem in predanostjo lahko dosegamo nepredstavljiva odličja. Naj nam bodo v novem šolskem letu in prihodnosti navdih in spodbuda, da tudi sebi zadamo osebne cilje, s katerimi bomo udejanjili našo enkratnost.

Veselju ob pričetku novega šolskega leta se pridružuje nekaj zaskrbljenosti, kako se bo razvijala epidemiološka slika. Da bi omogočili čim bolj varno in zdravo okolje, bo tudi letos začetek zaznamovan  z organizacijskimi spremembami glede poteka pouka. Seznam učilnic, v katerih bo potekal pouk za posamezne oddelke na matični šoli in podružnicah, čas odmorov in prostori, kjer jih boste učenci preživljali ter čakali na avtobuse, se nahaja v priponkah spodaj. Urnik za prvi šolski dan na matični se prav tako nahaja v dokumentu spodaj. Za ostale dni bo urnik viden v aplikaciji e-asistent od 1. 9. 2021 naprej.

Pouk se bo pričel po modelu B, kar pomeni, da bodo organizacija in ukrepi podobni kot ob koncu šolskega leta.

URNIK PRVI ŠOLSKI DAN

ORGANIZACIJA POUKA MATIČNA ŠOLA

VOZNI RED AVTOBUSOV MATIČNA ŠOLA

VOZNI RED AVTOBUSOV PODRUŽNICE

VOZNI RED KOMBIJI ZA PODRUŽNICE

V šolo lahko pridejo samo zdrave osebe: učenci, zaposleni in obiskovalci. Vsi starejši od 15 let lahko vstopajo v prostore šole samo pod pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani). O osebah, ki vstopajo v šolski prostor, vodi šola evidenco.

V šolo pridejo vsi učenci po običajnih urnikih. Izjema so prvošolčki, ki jih prvi dan v šolo pripeljejo starši v skladu z vabilom in obvestilom, ki so ga posredovale razredničarke.

Prvi šolski dan bodo petošolce in šestošolce ob prihodu avtobusov v Dobravljah pričakali razredniki in jih povedli v telovadnico, kjer bo samo zanje krajši program. Ostalim učencem bomo letos dobrodošlico izrekli v učilnicah.

Pouk bo organiziran podobno kot ob zaključku šolskega leta. Vsi učenci bodo imeli matične učilnice, oddelki se med seboj ne bodo mešali, razen pri razširjenem programu (izbirni predmeti, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti). Občasno bo potekal pouk tudi v kabinetnih učilnicah (KEM, FI, BIO, LUM). Odmori, varstvo vozačev in kosilo so organizirani tako, da se učenci čim manj mešajo med oddelki.

Učenci vstopajo v šolo pri ločenih vhodih, kjer je to mogoče. Mesto vstopa za posamezen oddelek je navedeno v priloženem dokumentu o organizaciji na posamezni lokaciji. 

Pri gibanju po hodnikih učenci upoštevajo desno pravilo.

Tudi letos se učenci na matični šoli v Dobravljah ne bodo preobuvali, temveč bodo odšli neposredno v učilnice, kjer bo potekal pouk.

Učenci bodo uporabljali garderobne omarice le za shranjevanje pripomočkov za likovno umetnost in šport. Dostop do omaric bodo imeli izjemoma tik pred pričetkom omenjenih predmetov, ker  se posamezni oddelki med seboj ne mešajo.

Posebno pozornost bomo namenili higieni rok in kašlja. Za zaščito pred okužbo je potrebno redno umivanje in razkuževanje rok (v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se prednostno svetuje umivanje rok). Razkuževanje rok poteka ob vstopu v šolo.

NOŠENJE MASK: V šoli je obvezno nošenje mask. Prav tako je potrebno maske nositi na odprtih površinah šole, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 1,5 m.

Mask ni potrebno nositi:

  • Učencem do vključno petega razreda, izključno ko so v matičnem oddelku. (Ko se gibajo v skupnih prostorih šole ali v kombiniranih skupinah, si nadenejo masko).
  • Učencem pri pouku športa.

V primeru odklanjanja nošenja mask je ravnateljica dolžna ravnati po navodilih pristojnega ministrstva, ki v prvi fazi predvideva pogovor s starši.

SAMOTESTIRANJE: Vse informacije o samotestiranju za učence 7., 8. in 9. razredov so objavljene v ločenem prispevku na spletni strani šole, starši pa so sporočilo o tem prejeli tudi na e-naslove.

PREVOZI: Vsi učenci si ob vstopu v avtobus ali šolski kombi razkužijo roke in nadenejo masko.

KOSILO: Učenci, ki bodo na kosilu že prvi šolski dan, o tem obvestijo razrednika. Prav tako obvestijo razrednika, katere dneve bodo prejemali kosilo med šolskim letom. Starše opozarjamo, da je šolsko prehrano (malico, kosilo) v primeru odsotnosti potrebno odjaviti do 8.00. Podrobnosti o odjavi se nahajajo pod zavihkom šolska prehrana.

GOVORILNE URE: Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo ali na daljavo. Upoštevati je potrebno pogoj, da v šolo lahko vstopajo le osebe pod pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Prvi šolski dan za vse nas pomeni najprej in predvsem ponovno veselo snidenje. Učence bomo seznanili s potekom pouka v drugačnih razmerah, v septembru pa jih bomo opolnomočili z znanjem, ki bo koristno v primeru, da bi kasneje bilo potrebno izvajati pouk na daljavo za posamezne oddelke.

V upanju, da prav vsi ostanemo čim dlje zdravi, vas prijazno pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda

Spoštovani starši.

Pošiljamo vam podrobnosti glede izvajanja samotestiranja v osnovni šoli za učence 7., 8. in 9. razreda. Vse ostale informacije glede organizacije pouka bodo objavljene na spletni strani šole najkasneje v torek zjutraj.

Zakaj samotestiranje

Samotestiranje je presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih učencev in dijakov ter učencev in dijakov v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Kdo izvaja samotestiranje

Učenci 7. 8. in 9. razreda ter dijaki izvajajo samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih na domu.

NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Samotestiranje je brezplačno. Učencu ali dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec. Lekarne bodo izdajale teste staršem ali zakonitim zastopnikom učenca po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Teste boste prevzeli za vsak mesec posebej. Testi bodo na voljo v lekarnah od 30. 8. 2021.

Samotestestiranje se ne izvaja

Samotestiranja ne izvedejo učenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

Pogoj za samotestiranje doma

Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec ali dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

Pozitivni rezultat samotestiranja

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca oziroma dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starši ali zakoniti zastopniki, oziroma dijaka. Učenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja

O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca oziroma dijak obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

Negativni rezultat samotestiranja

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

Ravnanje ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca oziroma dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte učenca oziroma dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Vsebino smo povzeli iz okrožnice MIZŠ in Pravilnika o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Dodatne informacije o samotestiranju: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

Povezava do pravilnika: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2761/pravilnik-o-nacinu-izvajanja-samotestiranja-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-ucence-in-dijake

Veselimo se že pričetka novega šolskega leta. V upanju, da bo čim bolj zdravo in uspešno  vas prijazno pozdravljamo.

Veselimo se že pričetka novega šolskega leta. V upanju, da bo čim bolj zdravo in uspešno  vas prijazno pozdravljamo.

Mirjam Kalin, ravnateljica

Svetovalna služba

V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole.

V šolski svetovalni službi sta psihologinji Izabel Hreščak in Mojca Marinič.

Psihologinja vodi vpis otrok v prvi razred, sodeluje z zunanjimi institucijami, organizira in vodi preventivne dejavnosti. Socialna pedagoginja pomaga učencem z učnimi težavami ter ureja socialno-ekonomsko področje (subvencioniranje šole v naravi, letovanj, pomoč učencem v socialno-ekonomskih stiskah, …).

Temeljna naloga psihologinje je, da se s pomočjo svetovalnega odnosa vključuje v razreševanje pedagoških vprašanj učencev, staršev in učiteljev. Psihologinja seznanja učence z nacionalnimi preizkusi znanja, identificira nadarjene učence, vodi vpis v 1. razred in  ureja povezavo šole z zunanjimi institucijami.

Svetovalna služba – delo z nadarjenimi učenci oz.  nekaj o nadarjenih učencih

Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s Konceptom odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z učenci OŠ.
Učenci so najprej evidentirani. Postopek identifikacije je naslednja faza. Vključuje naslednja merila: ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat. Z rezultati identifikacije se v nadaljevanju seznani starše in učence ter se pridobi njihovo mnenje. Sledi še zadnja faza koncepta – delo z nadarjenimi učenci. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo nadarjeni učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, različnih tekmovanjih, interesnih dejavnostih, z vključevanjem v dodatni pouk in izbirne predmete.  Aktualno ponudbo in možnosti za nadarjene učence bomo poskušali dopolniti z dodatnimi dejavnostmi. Identifikacija nadarjenosti ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite.

Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija, ki pravi, da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447). Na tej definiciji je oblikovan Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci.

Delo z nadarjenimi v osnovni šoli je pomembno. Veliko časa je bilo delo z visoko sposobnimi v šolski praksi potisnjeno v ozadje. O nadarjenih v šoli nismo govorili in jim nismo posvečali posebne pozornosti. Pri pouku se je izvajala notranja diferenciacija, obiskovali so dodatni pouk, bili aktivni pri raznih krožkih, se izpopolnjevali pri tujem jeziku. V šolskem prostoru je vladalo prepričanje, da se visoke sposobnosti in zmožnosti razvijajo naravno, brez zunanje pomoči in vplivov.
Razvoj družbe pričakuje in zahteva od šole, da učencem nudi možnosti za optimalni razvoj. Sodelovanje med šolo in starši je pri tem zelo pomembno. Šola ni dolžna samo izobraževati, temveč tudi vzgajati zdrave osebnosti. Izobraževanje nadarjenih mora biti usklajeno z njihovimi intelektualnimi kot tudi socialnimi in čustvenimi lastnostmi. Kot vsi učenci, tudi nadarjeni učenci ne morejo doseči svojih potencialov, če ni poskrbljeno za primerno okolje. V skladu s holističnim modelom nadarjenosti ne smemo razvijati samo kognitivnih, ampak tudi nekognitivne osebnostne komponente nadarjenih.

POMOČ UČENCEM

Kadar otrok ni sam kos učenju, če prihaja v spore s sošolci ali učitelji, mu je na šoli v pomoč psihologinja Mojca Marinič. Njeno področje dela je tudi sodelovanje pri organizaciji izbirnih predmetov in poklicno orientacijo.

Psihologinji sta na šoli vsak delovni dan in sta dosegljivi  od 7.00 do 15.00

Delo z učenci s posebnimi potrebami izvajajo specialne pedagoginje Mateja Božič, Irena Štrancar in Helena Rebek, logopedinja Martina Curk in socialna pedagoginja Andreja Fak.

Na šoli je v deležu zaposlena tudi logopedinja Marjana Tomažič, ki pomaga otrokom z govornimi težavami.

Informacije v zvezi s štipendijami:

-Državne štipendije

Vlogo za državno štipendijo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo.

Učenci naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Več informacij glede potrebnih pogojev, višine državne štipendije in dodatkov, trajanju štipendiranja, najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

– Zoisove štipendije

V mesecu juniju 2023 bo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (http://www.sklad-kadri.si/) javni poziv za Zoisove štipendije. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma prejemanja Zoisove štipendije.

Nov pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ul. RS, št. 35/2014) najdete na spletnem naslovu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474&part=&highlight=Pravilnik+o+dodeljevanju+Zoisovih+%C5%A1tipendij.

– Kadrovske štipendije

Učenci se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih

  • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

– Štipendije za deficitarne poklice

Javni poziv bo objavljen v mesecu juniju na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Tam si boste lahko ogledati tudi letošnji nabor deficitarnih poklicev.

Še nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo informacije, nasvete in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujete.

TOM– telefon otrok in mladostnikov
Tel.: 116 111 – brezplačni klic vsak dan od 12.00 do 20.00 ure. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo težave.TOM – spletna klepetalnica  www.e-tom.siTOM – elektronska pošta tom@zpm.si

Spletna svetovalnica To sem jaz     www.tosemjaz.net

Ambulanta za zdravljenje odvisnosti, Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
tel.: 05 338 32 65

Center za mentalno zdravje (za vse, ki bi radi prekinili z drogo)
tel.: 01 587 49 00 – od 9.00 do 9.30 in 13.00 do 13.30

Krizni center 10-ka, Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18/b
tel.: 08 20 52 460, mobi: 051 635 115, e-mail: kc-ng@gov.si

Združenje proti spolnemu zlorabljanju
tel.: 080 28 80, ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 17.00, sreda  od 9.00 do 19.00, petek od 9.00 do 15.00

Svetovalnica za motnje hranjenja Muza
tel.: 01 425 03 38, dežurni telefon 040 800 524, sreda med 14.00 in 15.00 uro

Pismo ministrice za šolstvo in ministra za zdravje

Spoštovani starši.

V prilogi objavljamo pismo ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministrice za izobraževanje prof. dr. Simone Kustec, v katerem starše pozivata k pravočasnemu cepljenju tako sebe kot otrok starih nad 12 let, z namenom omogočiti čim bolj normalno novo šolsko leto,

Pismo smo na šolo prejeli kot del okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport s prošnjo, da ga posredujemo staršem. Veseli bomo, če ga sprejmete dobronamerno, pretehtate vaše okoliščine ter odločite v vaše in skupno dobro.

V želji, da se naše šolsko leto prične čim bolj podobno okoliščinam izpred leta 2020, vas prijazno pozdravljamo in se veselimo našega skorajšnjega snidenja.

PISMO MINISTRICE PROF. DR. KUSTEC IN MINISTRA POKLUKARJA STARŠEM

OKROŽNICA MIZŠ

Mirjam Kalin, ravnateljica

Dostopnost